Polityka Prywatności 1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.trenerki.pl

  2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego pod adresem www.trenerki.pl/info/terms-of-use (Regulamin Serwisu). Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

  3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  6. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.   1. Informacje o administratorze danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Trenerki SP.Z O.O

  2.  (dalej: „Administrator”).

  3. Kontakt z Administratorem jest możliwy w każdej chwili pisemnie na adres wskazany w pkt 2.1. powyżej, lub drogą elektroniczną oprzez adres e-mail: trenerki.pl@gmail.com .

  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

  1. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

  1. W przypadku Trenerów - w celu Rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie - przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Trener, lub do podjęcia działań na żądanie Trenera, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. W przypadku Użytkowników w celu dostarczania Newslettera - przetwarzanie danych przez Administratora następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Użytkowników informacji i materiałów udostępnionych w ramach Serwisu - przetwarzanie danych przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem Serwisu, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej www.trenerki.pl , zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 10 – przetwarzanie danych przez w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celach marketingowych Administratora wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  8. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na obowiązkami prawnymi Administratora (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług i celów przetwarzania danych osobowych, określonych powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych. 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

  1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje:

 1. W przypadku Trenerów:

 • dane Trenera podane podczas Rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,;(W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach Serwisu dedykowane są dla osób pełnoletnich, Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych w ramach Serwisu.)

 1. W przypadku Użytkowników:

 • dane Użytkownika, dobrowolnie podane przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 • dane Użytkownika pozyskane przez Administratora w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 10); 1. Uprawnienia Użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które Administrator zrealizuje, z zastrzeżeniem wyjątków określnych w przepisach RODO:

  1. do usunięcia swoich danych osobowych;

  2. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  3. dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);

  4. do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;

  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, zgoda taka jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  2. Trener może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych dotyczących Konta. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, przejść do zakładki „Ustawienia” a następnie ,,Moje konto” oraz dokonać stosownych zmian (,,Zapisz zmiany”).

  3. W celu realizacji praw określonych w punkcie 5.1 oraz 5.2., należy wysłać e-mail na adres Administratora tj.: trenerki.pl@gmail.com

  4. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

  2. W przypadku przetwarzania danych:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy;

  2. na podstawie zgody Użytkownika – dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  3. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi - dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

  4. w celach marketingu bezpośredniego, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (profilowania) - dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu;

  5. w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora – dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  1. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub anonimizowane. 1. Podmioty, którym udostępnianie są dane osobowe Użytkowników

  1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników, jeżeli posiada ku temu podstawę prawną, w szczególności kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonych usług.

  2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać również udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Administratora.

  3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności:

   1. podmioty uprawnione do uzyskania danych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

   2. podmioty, z których usług korzysta Administrator celem świadczenia usług Użytkownikom, w szczególności:

 1. podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające Administratorowi systemy teleinformatyczne;

 2. przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Serwisu;

 3. operatorzy systemów płatności;

 4. kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje Administrator;

 1. zaufani partnerzy marketingowi Administratora:

 1. Google LLC w związku z wykorzystaniem Google Analytics;

 1. Przekazywanie danych poza EOG

  1. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

  1. Gdy ma to zastosowanie, Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Użytkownika Administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 1. Portale społecznościowe

  1. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin. Administrator nie odpowiada za ich treść i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich portali.

  2. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika do portali, o których mowa w pkt 9.1., i przetwarzanie przez administratorów tych portali danych osobowych Użytkownika, może nastąpić za zgodą Użytkownika dopiero po ich aktywacji, tj. kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Użytkownika połączy go bezpośrednio z tym portalem.

  3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych danego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy. 1. Cookies i inne podobne technologie

  1. Podczas korzystania z Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

  2. Cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które służą do identyfikacji Użytkowników oraz dostarczania Administratorowi informacji statystycznych o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług w Serwisie i do preferencji Użytkowników.

  3. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas (określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika) w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

  4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne do korzystania z usług, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

 3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;

 4. umożliwiające utrwalenie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 5. umożliwiające dostarczanie Użytkownika treści bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

  1. Administrator przetwarza zgodnie z prawem dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym jego preferencji. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji dostarczanych Użytkownikowi treści.

  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator zastrzega jednak, iż może to wpłynąć na ograniczenie niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

  4. Administrator korzysta również z systemu Google Analytics tj. systemu analityki internetowej dającego wgląd w ruch danych osobowych oraz danych lokalizacyjnych użytkowników, stosowanego do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach personalizacji treści wyświetlanych reklam. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google LCC oraz zasad rezygnacji z plików cookies używanych przez Google LCC, dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/.

  5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (plikach dziennika służących do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 1. Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich

  1. Osobami trzecimi są osoby fizyczne, których dane osobowe, Trener umieszcza w Serwisie.

  2. Jeżeli Trener umieszcza w Serwisie, jakiekolwiek dane osobowe Osób trzecich, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

  3. Administrator może przetwarzać powierzone mu przez Trenera dane osobowe Osób trzecich, jeżeli Trener potwierdzi, iż jest uprawniony do przekazania danych osobowych Osoby trzeciej.

  4. W przypadkach, gdy Trener umieszcza w Serwisie dane Osób trzecich występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów RODO. W takim przypadku Trener zawiera z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych Osób trzecich na zasadach określonych poniżej.

  5. Dane Osób trzecich, powierzone przez Trenera w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, będą przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowej realizacji zawartej z Trenerem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  6. Zakres powierzonych danych, obejmuje wszelkie dane osobowe Osób trzecich powierzone w związku z korzystaniem przez Trenera z Serwisu, w szczególności imię i nazwisko, adres, płeć, wizerunek, datę urodzenia lub wiek.

  7. Trener wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych Osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Trenerem.

  8. Powierzone przez Trenera dane osobowe Osób trzecich, będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO.

  9. Dane osobowe Osób trzecich mogą być również przetwarzane przez Administratora, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie ich praw (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

  10. Jeśli Administrator stwierdzi, że dane osobowe Osób trzecich są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przepisów obowiązującego prawa lub dóbr osobistych Osób trzecich, podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych. 1. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 06.05.2021r. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator może również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzonych zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej www.trenerki.pl lub przesłane drogą mailową Trenerom.

  2. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w Serwisie pod adresem www.trenerki.pl